Gdpr

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

DIKRAM s.r.o.
se sídlem Kalná Voda 7
Mladé Buky 542 23

IČ: 274 93 253
DIČ: CZ 274 93 253

Vedená krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22293.

Předmětem zásad ochrany osobních údajů je informovat své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v souladu s Nařížením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů ( GDPR ), které vešlo v platnost dne 25.5.2018.

1/ Provozovatel bude zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo, fotografii na sezónním skipasu pouze při průchodu turniketem či osobní kontrole zákazníka (viz příloha č.2), číslo a platnost průkazu totožnosti při využití služeb půjčovny lyží nebo kol, zdravotní pojišťovnu, zobrazení osoby na kamerovém systému (podmínky kamerového systému = příloha č. 1).

2/ Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností provozovatele vyplývající z přepravních a provozních řádů mezi provozovatelem a zákazníkem , nájemních smluv mezi provozovatelem a zákazníkem, dále plnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Účelem zpracování je dále ochrana majetku provozovatele a ochrana zdraví a majetku zákazníka.

3/ Zpracovávané osobní údaje může provozovatel v odůvodněných případech předat orgánům činných v trestních řízeních, orgány finanční správy či jiné orgány veřejné moci.

4/ Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele a k plnění práv a povinností vyplývající z provozních a přepravních řádů mezi provozovatelem a zákazníkem, nájemních smluv mezi provozovatelem a zákazníkem.

5/ Osobní údaje mohou být správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k plnění práv a povinností vyplývajících z přepravních a provozních řádů a nájemních smluv, popř. po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů mající původ v uzavřené smlouvě dle přepravního řádu či nájemní smlouvy.

6/ Povinnost poskytnou osobní údaje provozovateli je nezbytné za účely uvedených v těchto zásadách.

7/ Práva zákazníka:

 • zákazník má právo požadovat po provozovateli informace o zpracováním jeho osobních údajů
 • zákazník má právo požadovat přístup k jeho osobním údajům, včetně potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány
 • zákazník má právo požadovat opravu osobních údajů
 • zákazník má právo na výmaz osobních údajů, případně omezení zpracování jeho osobních údajů
 • zákazník má právo vznést námitku proto zpracování jeho osobních údajů pro účely marketingu provozovatele
 • v případě pochybností, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány ve smyslu výše uvedených předpisů, vznést námitku dozorovému úřadu

Příloha č. 1 – Používání kamerových systémů

Provozovatel:

DIKRAM s.r.o.
Kalná Voda 7
Mladé Buky 54223

IČ: 274 93 253
DIČ: CZ 274 93 253

kontaktní osoba:

Pilařová Kateřina

 • Účel zpracování: ochrana majetku provozovatele, ochrana zdraví a majetku zákazníka prostřednictvím kamerového systému bez záznamu
 • Právní důvod: oprávněné zájmy správce a třetích stran
 • Koho se týká: zaměstnanci, zákazníci a návštěvníci areálu
 • Popis záznamu: identifikační údaje z kamerového záznamu (bez záznamu)
 • Informační činnost: zákazník a zaměstnanec je informován prostřednictvím piktogramu , umístěný v příslušných prostorách areálu.

Příloha č. 2 – poučení o užívání sezónních skipasů

Dikram s.r.o. (dále jen „ areál Mladé Buky)

Toto poučení se vztahuje na cestující, kteří jsou oprávněnými držiteli platného skipasu, tj. Kterým byla areálem Mladé Buky prodána jízdenka s uvedenou platností.

Podmínka přepravy:

 • platný sezónní skipas opravňující k jízdám na dopravních zařízení areálu Mladé Buky( lyžařské vleky, lanová dráha, bobová dráha ) musí být opatřen fotografií, se jménem, příjmením a datem narození držitele
 • práva a povinnosti vyplývající z užívání sezónního skipasu je oprávněn pouze její držitel (skipas je nepřenosný)
 • držitel skipasu souhlasí, že je povinen dodržovat smluvní přepravní a obchodní podmínky areálu Mladé Buky, dbát pokynů obsluhy zařízení a řídit se informačními piktogramy a pokyny
 • na žádném zařízení nevzniká nárok na přednostní jízdenku

Prohlášení:

 • držitel zakoupením potvrzuje, je je seznámen s podmínkami užívání skipasu, rovněž si je plně vědom důsledků spojených s jejich případným porušením (tj. Např. Zablokování skipasu)
 • držitel prohlašuje, že se při nákupu seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů a bere na vědomí, že areál Mladé Buky bude za účelem plnění povinností z přepravní smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje zaznamenané do softwaru

Platnost od 25.5.2018

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají. Budeme rádi, když s nimi budete souhlasit. Podrobné informace naleznete na této stránce.

Nastavit

SouhlasímUpravit nastaveníOdmítnout

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies