Pravidla instagramové soutěže Baví léto v Mladých Bukách

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je Dikram s.r.o se sídlem Kalná Voda 7, 543 23 Mladé Buky, IČO 27493253 Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,

2. oddíl C, vložka 22293 (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: marketing@areal-mladebuky.cz, +420 731 164 869

3. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o max. 60 voucherů, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

4. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí;

 • společnosti Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.


B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti  Instagram;

 • dodržování podmínek sítě  Instagram po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.


C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

2. Sledovat profil https://www.instagram.com/areal_mlade_buky/

3. Vytvořit autentický instagramový příspěvek (foto/video) ze své návštěvy v Areálu Mladé Buky.

4. V příspěvku označit @areal_mlade_buky, přidat polohu Areál Mladé Buky a v popisku příspěvku uvést: Proto nás #bavileto. 

5. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 4. září 2023. 

6. Výherce (min. 1, max. 3) 2 voucherů pořadatel vyhlásí v příspěvku na svém instagramovém profilu jednou týdně po dobu trvání soutěže. 

7. Počet soutěžních příspěvků není omezen.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

9. Soutěž má 1-3 výherce každý týden. Každý z nich získá 2 vouchery (v hodnotě 1000 Kč) na nákup v obchodech Albi. Po vyhlášení výherců uvede pořadatel jeho jméno pod příspěvkem a současně o výhře informuje výherce přes DM. 

10. Výhru je nutno vyzvednout osobně na provozovně provozovatale v Areálu Mladé Buky. Pokud se výherce do 31. září 2023 o výhru nepřihlásí, je pořadatel soutěže oprávněn výhru udělit někomu jinému, případně si výhru ponechat. 

11. Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

12. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

13. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.


D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Petr Maška, e-mail: petr.maska@areal-mladebuky.cz

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

4. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.areal-mladebuky.cz 

 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele. 

Promiňte, že jsme tak smělí, ale zeptat se musíme: souhlasíte s bezpečným a transparentním zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel? Skvělá zpráva je, že svůj souhlas můžete kdykoli v budoucnosti odvolat. I bez vašeho souhlasu s používáním cookies měříme anonymizovaně pohyb na webu pomocí nástroje Google Anylytics 4.

Nastavit

Souhlasím a přijímám všePodrobné nastaveníOdmítám vše

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies