PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní společnost DIKRAM s.r.o., IČO: 27493253, se sídlem: Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 22293, coby provozovatel areálu MLADÉ BUKY a webových stránek www.areal-mladebuky.cz tímto vydává tato pravidla zpracovávání osobních údajů fyzických osob v souvislosti s provozováním areálu MLADÉ BUKY a webových stránek www.areal-mladebuky.cz.

Tato pravidla se vztahují pouze na zpracovávání osobních údajů fyzických osob.

Tato pravidla jsou plně v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „nařízení GDPR“, které je účinné od 25. 5. 2018.

Naším cílem je poskytnout Vám relevantní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů transparentním, a pokud možno co nejsrozumitelnějším způsobem.

Z důvodu lepší přehlednosti je tento dokument rozdělen do čtyř sekcí, v členění podle okruhu Vašich aktivit, resp. činností, při kterých jsou tyto Vaše osobní údaje zpracovávány. Vymezení jednotlivých sekcí nevylučuje případy, kdy se takové jednotlivé okruhy činností budou v praxi prolínat, což nelze vyloučit.

Jedná se konkrétně o tyto sekce:

1. Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s využíváním „cookies“ při návštěvě webových stránek www.areal-mladebuky.cz

Do této sekce spadá zpracovávání Vašich osobních údajů, které získáme v souvislosti s využíváním tzv. cookies při Vašich návštěvách našich webových stránek. Pravidla pro zpracování osobních údajů získaných na základě takových cookies se budou lišit podle toho, zda se jedná o cookies:

 • esenciální – tzn. nezbytně nutné pro zajištění řádného provozu a fungování našich webových stránek (např. pro zajištění bezpečného připojení a přizpůsobení zobrazení webových stránek na Vašem zařízení);
 • analytické (např. pro měření návštěvnosti webu);
 • ostatní cookies, zejména pro marketingové účely (např. pro cílení reklamy).

2. Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s prodejem produktů a služeb nabízených v areálu MLADÉ BUKY přes webové stránky www.areal-mladebuky.cz

Do této sekce bude spadat zpracovávání osobních údajů, které nám poskytnete, zejména v souvislosti s koupí jízdenek, skipasů a případně jiných služeb, které poskytujeme v rámci areálu MLADÉ BUKY.

3. Zpracovávání osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení se souhlasem fyzické osoby

Do této sekce budou spadat případy, kdy nám poskytnete dobrovolně Vaší emailovou adresu pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a souhlas se zasíláním takových obchodních sdělení na danou emailovou adresu (např. formou zaškrtnutí checkboxu, či jiným obdobným způsobem).

4. Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému v areálu MLADÉ BUKY

Do této sekce spadá zpracovávání Vašich osobních údajů, které získáme v souvislosti s provozováním kamerového systému v areálu MLADÉ BUKY.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů se může u jednotlivých subjektů údajů podle okolností lišit případ od případu. Dbáme ovšem na to, aby okruh osobních údajů, které o Vás zpracováváme, byl vždy pokud možno co nejmenší.

Všechny osoby, které určíme k nakládání s Vašimi osobními údaji, jsou poučeny o povaze zpracování údajů, o zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Dbáme na to, aby s Vašimi osobními údaji nakládal co nejmenší okruh osob – zaměstnanců naší společnosti.

V podrobnostech viz dále příslušné informace ke každé sekci. Mladé Buky, dne 21. 6. 2023


Ad 1)  Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s využíváním „cookies“ při návštěvě webových stránek www.areal-mladebuky.cz

Správce a zpracovatel údajů:

DIKRAM s.r.o.
IČO: 27493253
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 22293

Kontaktní údaje správce

sídlo (kontaktní adresa): Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, ČR
email: info@areal-mladebuky.cz
tel. č.: +420 731 164 869

V kterých situacích bude k danému zpracovávání docházet?

Do této sekce spadá zpracovávání Vašich osobních údajů, které získáme v souvislosti s využívaním tzv. cookies při Vašich návštěvách našich webových stránek www.areal-mladebuky.cz.

Při provozu webových stránek www.areal-mladebuky.cz využíváme tzv. soubory „cookies“.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka (v daném případě www.areal-mladebuky.cz) odešle do Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies nám tak umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě na našich webových stránkách.

Pravidla pro zpracování Vašich osobních údajů získaných na základě takových cookies se budou lišit podle toho, zda se jedná o cookies esenciální, analytické, nebo ostatní (zejména marketingové).

Účely zpracování osobních údajů (a dále přehled kategorií zpracovávaných údajů, právní základy:

Účel č. 1: Nutnost zajištění řádného provozu a fungování našich webových stránek (ESENCIÁLNÍ COOKIES)

 • Jedná se o cookies nezbytně nutné pro zajištění řádného provozu webových stránek, bezpečného připojení a fungování našich webových stránek (např. pro účely přizpůsobení zobrazení našich webových stránek na Vašem počítači nebo smartphonu).

Zpracovávanými osobními údaji pro tento účel mohou být zejména

 • IP adresa a osobní údaje získané na základě cookies.

Právním základem pro tento účel zpracování je: oprávněný zájem naší společnosti (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR), konkrétně zájem na řádném fungování našich webových stránek.

Doba uložení osobních údajů u správce: 13 měsíců od posledního využití těchto cookies.

Účel č. 2: Získávání statistických a analytických údajů v souvislosti s provozováním našich webových stránek (ANALYTICKÉ COOKIES)

 • Jedná se o cookies např. pro měření návštěvnosti webových stránek, resp. jednotlivých podstránek našeho webového portálu, doby strávené návštěvníkem na webových stránkách, oblíbenosti jednotlivých sekcí našich webových stránek apod.

Zpracovávanými osobními údaji pro tento účel mohou být zejména:

 • IP adresa a osobní údaje získané na základě cookies.

Právním základem pro tento účel zpracování je: Váš souhlas (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), a to formou individuálního souhlasu – např. výběrem „Souhlasím a přijímám vše“ anebo „Analytické cookies“ (případně tlačítka s jiným obdobným významem) v rámci příslušného upozornění/lišty na našich webových stránkách.

Doba uložení osobních údajů u správce: 13 měsíců od posledního využití těchto cookies.

Účel č. 3: Zajištění cílené reklamy zaměřené na prodej produktů a služeb areálu MLADÉ BUKY – tj. marketingové účely (cílená reklama, retargeting)

 • To znamená, že v případě existence Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů získaných na základě cookies sledujeme analytickými nástroji našeho webového portálu i Vaše chování při návštěvě našich webových stránek, což nám umožňuje lépe reflektovat reakce návštěvníků webových stránek (včetně Vás), přizpůsobovat prostředí webových stránek a nabízené produktové portfolio Vašim potřebám a zájmům a dále Vám mimo jiné učinit cílenou nabídku produktů a služeb areálu MLADÉ BUKY přes naše webové stránky www.areal-mladebuky.cz, o které se dle námi provedené analýzy zajímáte, nebo které by Vás mohly zajímat.

Zpracovávanými osobními údaji pro tento účel mohou být zejména:

 • IP adresa a osobní údaje získané na základě cookies.

Právním základem pro tento účel zpracování je: Váš souhlas (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), a to formou individuálního souhlasu – např. výběrem „Souhlasím a přijímám vše“ anebo „Marketingové cookies“ (případně tlačítka s jiným obdobným významem) v rámci příslušného upozornění/lišty na našich webových stránkách.

Doba uložení osobních údajů u správce: 13 měsíců od posledního využití těchto cookies.

Žádné jiné účely zpracování:

Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro jiné účely, než je uvedeno výše.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů:

Nemáte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytovat. Poskytnutí údajů je tedy dobrovolné – na základě Vašeho vlastního rozhodnutí o návštěvě našich webových stránek.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím subjektům (tzv. „příjemcům údajů“) pouze za předpokladu, že je to nezbytné pro naplnění účelu jejich zpracování.

Jedná se o tyto kategorie příjemců údajů, kterým jsou poskytovány Vaše údaje v souvislosti s výše definovanými účely zpracování č. 2 (tzn. analytické cookies) a č. 3 (ostatní cookies).

 • poskytovatele služeb webové analýzy – Google Analytics 4, Meta pixel,
 • provozovatele platforem pro reklamní účty – Meta Business Manager, Google Ads, Sklik, Smartlook

Tučně jsou uvedena obchodní označení služeb a platforem, pod kterými tito příjemci údajů vystupují.

Osobní údaje nebudou předávány mimo EHS

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou pro tyto účely poskytovány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (členské státy EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island) ani mezinárodním organizacím.

Všichni výše uvedeni příjemci Vašich osobních údajů mají své sídlo na území EU.

Automatizované rozhodování. Profilování

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dochází i k tzv. automatizovanému rozhodování, včetně profilování. To konkrétně znamená, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám analytické nástroje našeho webového portálu jsou schopny učinit cílenou nabídku ke koupi produktů či služeb nabízených v areálu MLADÉ BUKY přes naše webové stránky www.areal-mladebuky.cz, o které se dle námi provedené analýzy zajímáte, nebo které by Vás mohly zajímat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte řadu práv, které můžete realizovat. Jedná se především o:

1. právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (je-li udělení souhlasu právním základem pro zpracování);

2. právo od nás požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, dále požadovat jejich opravu nebo výmaz, nebo požadovat omezení jejich zpracování;

3. právo vznést námitku proti zpracování;

4. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy;

5. tzv. „právo na přenositelnost údajů“, což Vám zaručuje:

 • právo získat Vaše osobní údaje, které se jste nám poskytli, a to ve formě strukturovaného, běžně používaného a strojově čitelného formátu výstupu (např. formou elektronického pdf souboru),
 • právo požadovat, abychom Vaše údaje předali přímo jinému správci dle Vašeho výběru (což zrealizujeme, pokud to bude technicky proveditelné).

Vedle výše uvedených práv Vám v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů náleží i další práva, která jsou pro přehlednost uvedena souhrnně pod tímto odkazem.


Ad 2) Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s prodejem produktů a služeb nabízených v areálu MLADÉ BUKY přes naše webové stránky www.areal-mladebuky.cz

Správce a zpracovatel údajů:

DIKRAM s.r.o.
IČO: 27493253
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 22293

Kontaktní údaje správce:

sídlo (kontaktní adresa): Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, ČR
email: info@areal-mladebuky.cz
tel. č.: +420 775 340 712

V kterých situacích bude k danému zpracovávání docházet?

Do této sekce spadá zpracovávání Vašich osobních údajů, které nám poskytnete zejména v těchto situacích:

1. V souvislosti s koupí jízdenek, skipasů a případně jiných produktů a služeb nabízených přes webové stránky www.areal-mladebuky.cz, které poskytujeme v areálu MLADÉ BUKY;

2. Provedení jiných kroků na Vaši žádost, které předcházejí uskutečnění koupi produktu/služby přes webové stránky www.areal-mladebuky.cz (tzv. „předsmluvní jednání“), např.:

 • pokud nás vyplněním příslušného on-line kontaktního formuláře na našem webu kontaktujete s Vaším dotazem;
 • pokud nás s Vašim dotazem kontaktujete na našem helpdesku (telefonicky, nebo e-mailem).

Účely zpracování osobních údajů (a dále přehled kategorií zpracovávaných údajů, právní základy zpracování, doba uložení):

Účel č. 1: Realizace práv a povinností naší společnosti ze smluvního vztahu, jehož předmětem je dodávka zboží/produktu, resp. poskytnutí služby, které jste si objednali přes webové stránky www.areal-mladebuky.cz

 • Jedná se zejména o prodej jízdenek, skipasů a případně jiných produktů a služeb, které poskytujeme v areálu MLADÉ BUKY.

Zpracovávanými osobními údaji pro tento účel mohou být zejména:

 • Jméno a příjmení, rok narození, telefonní číslo, e-mailová adresa (příp. i doručovací adresa), IP adresa.

Právním základem pro daný účel zpracování je: smlouva uzavřená mezi Vámi a naší společností, vč. souvisejících předsmluvních vztahů (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

Doba uložení osobních údajů u správce: do konce tříleté promlčecí lhůty po ukončení trvání našich smluvních povinností vůči Vám jako zákazníkovi vyplývajících z daného smluvního vztahu v souvislosti se službou či produktem zakoupeným přes naše webové stránky, maximálně však 10 let od obdržení daných osobních údajů.

Účel č. 2: Realizace opatření přijatých v rámci předsmluvních jednání na Vaši žádost

 • Zpracování údajů např. za účelem zaslání odpovědí na Vámi vznesené dotazy/žádosti apod., pokud daná předsmluvní jednání nepovedou k zakoupení produktu, resp. služby přes naše webové stránky.

Zpracovávanými osobními údaji pro tento účel mohou být zejména:

 • Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa.

Právním základem pro daný účel zpracování je: provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR)

Doba uložení osobních údajů u správce: 3 roky od obdržení daných osobních údajů.

Účel č. 3: Zasílání obchodních sdělení pro marketingové účely (přímý marketing) stávajícím zákazníkům

 • Rozesílání tzv. newsletterů s nabídkami produktů či služeb areálu MLADÉ BUKY na emailovou adresu stávajícího zákazníka, vč. zasílání informací souvisejících se zbožím, produkty či službami nabízenými na webových stránkách www.areal-mladebuky.cz.

Zpracovávanými osobními údaji pro tento účel mohou být zejména:

 • Vaše emailová adresa, IP adresa a podle okolností i jméno a příjmení.

Právním základem pro tento účel zpracování je: oprávněný zájem naší společnosti (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) zasílat obchodní sdělení a nabídky našim stávajícím zákazníkům. To nám umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Newslettery jsou tak naším zákazníkům na základě daného právního základu zasílány pouze za předpokladu, že mezi námi trvá relevantní smluvní vztah v souvislosti s produktem či službou zakoupenými zákazníkem přes naše webové stránky. Nejedná se tedy o zasílání newsletterů, které by vyžadovalo Váš předchozí souhlas.

Doba uložení osobních údajů u správce: 3 roky od obdržení daných osobních údajů.

Žádné jiné účely zpracování

Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro jiný účel, než je uvedeno výše.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou poskytovány na smluvním (resp. předsmluvním) podkladu, což znamená, že nám je poskytujete dobrovolně.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím subjektům (tzv. „příjemcům údajů“) pouze za předpokladu, že je to nezbytné pro řádné vyřízení Vašich objednávek a plnění dalších našich smluvních povinností vůči Vám (např. včasné dodání zakoupených produktů apod), jakož i nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů zpracování Vašich osobních údajů.

Jedná se o tyto kategorie příjemců údajů:

 • poskytovatele webhostingových služeb – Active 24
 • provozovatel telefonní ústředny – Yeastar
 • poskytovatele platební brány (platební systémy) – Global Payments
 • poskytovatele e-mail marketingových nástrojů – Smartemailing
 • Rezervační, registrační a prodejní on-line formuláře – Typeform
 • poskytovatele účetních systémů – Abra

Tučně jsou uvedena obchodní označení služeb a platforem, pod kterými tito příjemci údajů vystupují.

Osobní údaje nebudou předávány mimo EHS

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou pro tyto účely poskytovány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (členské státy EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island) ani mezinárodním organizacím.

Všichni výše uvedeni příjemci Vašich osobních údajů mají své sídlo na území EU.

Automatizované rozhodování. Profilování

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaně.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dochází i k tzv. automatizovanému rozhodování, včetně profilování. To konkrétně znamená, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám analytické nástroje našeho webového portálu jsou schopny učinit cílenou nabídku ke koupi produktů či služeb nabízených v areálu MLADÉ BUKY přes naše webové stránky www.areal-mladebuky.cz, o které se dle námi provedené analýzy zajímáte, nebo které by Vás mohly zajímat.

Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným pro účely přímého marketingu máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro daný účel. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme již dané osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte řadu práv, které můžete realizovat. Jedná se především o:

1. právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (je-li udělení souhlasu právním základem pro zpracování);

2. právo od nás požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, dále požadovat jejich opravu nebo výmaz, nebo požadovat omezení jejich zpracování;

3. právo vznést námitku proti zpracování;

4. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy;

5. tzv. „právo na přenositelnost údajů“, což Vám zaručuje:

 • právo získat Vaše osobní údaje, které se jste nám poskytli, a to ve formě strukturovaného, běžně používaného a strojově čitelného formátu výstupu (např. formou elektronického pdf souboru),
 • právo požadovat, abychom Vaše údaje předali přímo jinému správci dle Vašeho výběru (což zrealizujeme, pokud to bude technicky proveditelné).

Vedle výše uvedených práv Vám v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů náleží i další práva, která jsou pro přehlednost uvedena souhrnně pod tímto odkazem.


Ad 3) Zpracovávání osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení se souhlasem fyzické osoby

Správce a zpracovatel údajů:

DIKRAM s.r.o.
IČO: 27493253
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 22293

Kontaktní údaje správce:

sídlo (kontaktní adresa): Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, ČR
email: info@areal-mladebuky.cz
tel. č.: +420 775 340 712

V kterých situacích bude k danému zpracovávání docházet?

Do této sekce spadají případy, kdy nám poskytnete dobrovolně Vaší emailovou adresu pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a souhlas se zasíláním takových obchodních sdělení na danou emailovou adresu – např. formou zaškrtnutí příslušného checkboxu na našich webových stránkách, či jiným transparentním, jasným a informovaným způsobem.

Účel zpracování osobních údajů (a dále přehled kategorií zpracovávaných údajů, právní základy zpracování, doba uložení):

Účel: Zasílání obchodních sdělení pro marketingové účely (přímý marketing)

 • Jedná se o rozesílání tzv. newsletterů s nabídkami produktů či služeb areálu MLADÉ BUKY na Vaši emailovou adresu, vč. zasílání informací souvisejících se zbožím, produkty či službami nabízenými na webových stránkách www.areal-mladebuky.cz.

Zpracovávanými osobními údaji pro tento účel mohou být zejména:

 • Vaše emailová adresa, IP adresa a podle okolností i jméno a příjmení.

Právním základem pro tento účel zpracování je: Váš souhlas (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

Doba uložení osobních údajů u správce: 3 roky od obdržení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Žádné jiné účely zpracování

Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro jiný účel, než je uvedeno výše.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Nemáte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytovat. Poskytnutí údajů je tedy dobrovolné.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím subjektům (tzv. „příjemcům údajům“) pouze je-li to nezbytné pro účely procesování a rozesílání obchodních sdělení.

Jedná se o tyto kategorie příjemců údajů:

 • poskytovatele webhostingových služeb – Active 24
 • poskytovatele e-mail marketingových nástrojů – Smartemailing, Typeform

Tučně jsou uvedena obchodní označení služeb a platforem, pod kterými tito příjemci údajů vystupují.

Předávání osobních údajů mimo území EHS

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou poskytovány do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (členské státy EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island) ani mezinárodním organizacím.

Všichni výše zmíněni příjemci Vašich osobních údajů mají své sídlo na území EU.

Automatizované rozhodování. Profilování

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dochází i k tzv. automatizovanému rozhodování, včetně profilování. To konkrétně znamená, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám analytické nástroje našeho webového portálu jsou schopny učinit cílenou nabídku ke koupi produktů či služeb nabízených v areálu MLADÉ BUKY přes naše webové stránky www.areal-mladebuky.cz, o které se dle námi provedené analýzy zajímáte, nebo které by Vás mohly zajímat.

Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným pro účely přímého marketingu máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro daný účel. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme již dané osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte řadu práv, které můžete realizovat. Jedná se především o:

1. právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (je-li udělení souhlasu právním základem pro zpracování);

2. právo od nás požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, dále požadovat jejich opravu nebo výmaz, nebo požadovat omezení jejich zpracování;

3. právo vznést námitku proti zpracování;

4. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy;

5. tzv. „právo na přenositelnost údajů“, což Vám zaručuje:

 • právo získat Vaše osobní údaje, které se jste nám poskytli, a to ve formě strukturovaného, běžně používaného a strojově čitelného formátu výstupu (např. formou elektronického pdf souboru),
 • právo požadovat, abychom Vaše údaje předali přímo jinému správci dle Vašeho výběru (což zrealizujeme, pokud to bude technicky proveditelné).

Vedle výše uvedených práv Vám v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů náleží i další práva, která jsou pro přehlednost uvedena souhrnně pod tímto odkazem.


Ad 4)Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému v areálu MLADÉ BUKY

Správce a zpracovatel údajů:

DIKRAM s.r.o.
IČO: 27493253
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 22293

Kontaktní údaje správce:

sídlo (kontaktní adresa): Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, ČR
email: info@areal-mladebuky.cz
tel. č.: +420 775 340 712

V kterých situacích bude k danému zpracovávání docházet?

Do této sekce spadá zpracovávání Vašich osobních údajů, které získáme v souvislosti s používáním kamerového systému v areálu MLADÉ BUKY.

Popis kamerového systému

Všechny osoby pohybující se v areálu MLADÉ BUKY jsou tímto informovány, že jsou monitorovány kamerovým systémem.

Kamerový systém v areálu MLADÉ BUKY je v provozu v režimu 24/7, tzn. nepřetržitě.

Kamerový systém v areálu MLADÉ BUKY pořizuje obrazový záznam bez zvukové stopy.

Kamerový systém snímá a zaznamenává barevný obraz.

Součástí kamerového systému je živý přenos přístupný veřejnosti na internetu (webkamery).

Kamerový systém tvoří následující součásti: 4 ks bezpečnostních kamer a 4 ks webkamer.

Kamerový systém mohou v reálném čase sledovat k tomu pověření zaměstnanci naší společnosti a v případě webkamer rovněž návštěvníci našich webových stránek.

Záznamy z kamerového systému jsou přístupné pouze pověřeným zaměstnancům naší společnosti.

Prostory v areálu MLADÉ BUKY, ve kterých je kamerový systém umístěn, jsou zřetelně označeny informačními cedulemi s textem „Prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem“, nebo jiným označením se srovnatelným významem, popřípadě nahrazeným piktogramem (např. piktogramem kamery s označením „CCTV“ apod.)

Kamerový systém je umístěn pouze ve veřejných prostorách areálu MLADÉ BUKY. Kamerový systém není provozován v prostorách toalet, šaten a v prostorách, které slouží pro soukromé účely osob pohybujících se v areálu MLADÉ BUKY.

Vstup do provozní místnosti kamerového systému je chráněn před neoprávněným vniknutím pomocí zámku.

Přístup k záznamům z kamerového systému je chráněn před neoprávněným přístupem pomocí hesla.

Účely zpracování osobních údajů (a dále přehled kategorií zpracovávaných údajů, právní základy zpracování, doba uložení):

Účel č. 1: Ochrana majetku společnosti DIKRAM s.r.o., ochrana zdraví, majetku a bezpečnosti osob pohybujících se v areálu MLADÉ BUKY a prevence

 • Jedná se primárně o pořizování záznamů z bezpečnostních kamer rozmístěných v areálu MLADÉ BUKY.

Zpracovávanými osobními údaji pro tento účel mohou být zejména:

 • zobrazení podoby (včetně detailu obličeje) osob, popřípadě dalších projevů osobní povahy, které lze zachytit obrazovým záznamem bez zvukové stopy.

Právním základem pro tento účel zpracování je: náš oprávněný zájem (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na ochraně majetku naší společnosti, ochraně zdraví, majetku a bezpečnosti osob pohybujících se v areálu MLADÉ BUKY a prevence zejména před vandalizmem a jinou trestní činností.

Doba uložení osobních údajů u správce:

 • 168 hodin od pořízení záznamu, s výjimkou případu, kdy bude v konkrétním případě uložení kamerového záznamu po delší dobu vyžádáno příslušnými orgány činnými v trestním řízení, nebo dalšími orgány veřejné moci v souladu s platnými právními předpisy.
 • Záznamové zařízení je nastaveno na kontinuální automatické promazávání pořízeného kamerového záznamu vždy po 168 hodinách.
 • Doba uchování je nastavena tak, aby bylo možné efektivně dohledat záznam událostí k dosažení účelu, za nímž je kamerový systém provozován.

Účel č. 2: Informování veřejnosti o provozu v areálu MLADÉ BUKY

 • Bude se jednat o záznamy z webkamer rozmístěných v areálu MLADÉ BUKY.
 • Webkamery jsou v areálu MLADÉ BUKY záměrně umístěny tak, aby nemohly zachycovat detaily obličeje návštěvníků areálu MLADÉ BUKY.

Zpracovávanými osobními údaji pro tento účel mohou být zejména:

 • zobrazení podoby osob (výjimečně i s detailem obličeje), popřípadě dalších projevů osobní povahy.

Právním základem pro tento účel zpracování je: náš oprávněný zájem (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na informování veřejnosti o provozu v areálu MLADÉ BUKY, vč. aktuálního počasí.

Doba uložení osobních údajů u správce:

 • 72 hodin od pořízení záznamu, s výjimkou případu, kdy bude uložení kamerového záznamu po delší dobu v konkrétním případě vyžádáno příslušnými orgány činnými v trestním řízení, nebo dalšími orgány veřejné moci v souladu s platnými právními předpisy.
 • Záznamové zařízení je standardně nastaveno na kontinuální automatické promazávání pořízeného kamerového záznamu vždy po 72 hodinách.

Žádné jiné účely zpracování:

Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat pro jiné účely, než je uvedeno výše.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů:

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné – na základě Vašeho vlastního informovaného rozhodnutí o vstupu a pohybu v prostorách areálu MLADÉ BUKY.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje zásadně neposkytujeme třetím osobám, s výjimkou zpřístupnění záznamů z kamerových systémů orgánům činným v trestním řízení, dalším orgánům veřejné moci v souladu s platnými právními předpisy, osobám podílejícím se na likvidaci pojistné události a jiným osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje nebudou předávány do zahraničí

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou poskytovány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Žádné automatizované rozhodování. Žádné profilování

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte řadu práv, které můžete realizovat. Jedná se především o:

1. právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (je-li udělení souhlasu právním základem pro zpracování);

2. právo od nás požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, dále požadovat jejich opravu nebo výmaz, nebo požadovat omezení jejich zpracování;

3. právo vznést námitku proti zpracování;

4. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy;

5. tzv. „právo na přenositelnost údajů“, což Vám zaručuje:

 • právo získat Vaše osobní údaje, které se jste nám poskytli, a to ve formě strukturovaného, běžně používaného a strojově čitelného formátu výstupu (např. formou elektronického pdf souboru),
 • právo požadovat, abychom Vaše údaje předali přímo jinému správci dle Vašeho výběru (což zrealizujeme, pokud to bude technicky proveditelné).

Vedle výše uvedených práv Vám v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů náleží i další práva, která jsou pro přehlednost uvedena souhrnně pod tímto odkazem.


PŘÍLOHA Č. 1

PŘEHLED PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Naše obchodní společnost DIKRAM s.r.o., IČO: 27493253, se sídlem: Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 22293, coby provozovatel webových stránek www.areal-mladebuky.cz (dále také jako „správce“) tímto uvádí seznam dalších práv fyzických osob, jejichž osobní údaje zpracovává (dále také jako „subjekt údajů“).

Tento seznam práv subjektů údajů vychází z obsahu ustanovení čl. 15–22 a čl. 34 nařízení GDPR.

1. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Pokud Vaše informace zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (pro ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů);
 • existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás;
 • pokud by se Vaše osobní údaje předávaly do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 nařízení GDPR, které se vztahují na takové předání.

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající vynaloženým administrativním nákladům.

Jestliže o tyto informace požádáte v elektronické formě, odpovíme Vám v běžně používané elektronické formě, ledaže nás požádáte o jinou formu výstupu.

2. Právo na opravu

Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo i na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje a my máme povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to pokud je dán některý z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje s Vaším souhlasem zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (jsou-li zpracovávány z titulu nutnosti splnění veřejného zájmu nebo z titulu našeho oprávněného zájmu), přičemž neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování, pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu;
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo České republiky;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti vůči dítěti.

Pokud bychom Vaše osobní údaje zveřejnili, přičemž nám následně vznikne vzhledem k výše uvedenému povinnost je vymazat, přijmeme přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali jiné správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Bez ohledu na výše uvedené Vás ale upozorňujeme, že nebudeme povinni Vaše osobní údaje vymazat, pokud je jejich zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování daných osobních údajů podle práva Evropské Unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by Vaše právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4. Právo na omezení zpracování

Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů – v takovém případě dojde k omezení zpracování Vašich osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení jejich použití;
 • pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy budete přesto požadovat jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (jsou-li zpracovávány z titulu nutnosti splnění veřejného zájmu nebo z titulu našeho oprávněného zájmu) – v takovém případě dojde k omezení zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad oprávněnými důvody na Vaší straně.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje (s výjimkou jejich uložení) zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo některého členského státu. V takovém případě Vás předem upozorníme na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

5. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Jsme povinni oznámit jednotlivým příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s Vašimi výše uvedenými právy, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

Pokud to budete od nás požadovat, informujeme Vás o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že je zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, nebo je nezbytné pro plnění smluvního vztahu s námi, nebo se zpracování provádí automatizovaně, máte jako subjekt údajů:

 • právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a
 • právo předat tyto údaje jinému správci.

Uplatníte-li takové Vaše právo, jsme povinni Vám vyhovět. Vašim právem na přenositelnost údajů ale v žádném případě nesmí být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem tohoto práva nejsou dotčena Vaše práva na výmaz.

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

7. Právo vznést námitku

Jako subjekt údajů máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (jsou-li zpracovávány z titulu nutnosti splnění veřejného zájmu nebo z titulu našeho oprávněného zájmu), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro daný účel, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro daný účel zpracovávány.

Na tato práva musíte být výslovně upozorněn a toto právo musí být uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první naší komunikace s Vámi.

Námitku můžete vznést automatizovanými prostředky.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, máte jako subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

8. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Jako subjekt údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi;
 • povoleno právem Evropské Unie nebo České republiky;
 • založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech, že je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, ovšem každopádně provedeme vhodná opatření na ochranu Vašich práv a oprávněných zájmů, alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

9. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu.

V takovém oznámení se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) nařízení GDPR.

Oznámení případů porušení zabezpečení Vašich osobních údajů se ale nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

 • byla zavedena náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u Vašich osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup (jako je například šifrování);
 • přijali jsme následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva se již pravděpodobně neprojeví;
 • vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí – v takovém případě budete informováni stejně účinným způsobem.

10. Oznámení o přijetých opatřeních

Na Vaši žádost Vám poskytneme (ve vztahu k Vámi uplatněným právům) informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv takovém prodloužení Vás informujeme do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, ledaže nás požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.

Pokud nepřijmeme opatření, o které jste nás požádal, informujeme Vás bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a žádat o soudní ochranu.

Informace a veškeré námi prováděné úkony v návaznosti na Vámi uplatňovaná práva se poskytují a činí bezplatně. 

Budou-li však vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo s učiněním požadovaných úkonů;
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Promiňte, že jsme tak smělí, ale zeptat se musíme: souhlasíte s bezpečným a transparentním zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel? Skvělá zpráva je, že svůj souhlas můžete kdykoli v budoucnosti odvolat. I bez vašeho souhlasu s používáním cookies měříme anonymizovaně pohyb na webu pomocí nástroje Google Anylytics 4.

Nastavit

Souhlasím a přijímám všePodrobné nastaveníOdmítám vše

Zavřít okno cookies

Otevřít okno cookies